Tieto- ja viestintätekniikka (AMK) (2023)

Työelämän ruotsi (ZZPC0320-3163), 28.08.2023 – 19.12.2023, 4op — Verkko-opetus +

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Edeltävä osaaminen

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Arviointikriteerit

Arviointikriteeri - arvosana 1 ja 2

1 Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteeri - arvosana 3 ja 4

3 Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteeri - arvosana 5

5 Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijalle

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät ja ohjaus

Tämä on verkkototeutus.

MITÄ JA KENELLE?

Huomioi tätä toteutusta harkitessasi, että tämä on itsenäiseen työskentelyyn painottuva verkkototeutus. Verkkototeutuksella opiskelu tapahtuu pitkälti itsenäisesti, mutta kuitenkin ohjatusti ja aikataulutetusti. Jos koet tarvitsevasi enemmän ohjausta ja välitöntä palautetta opiskelussasi, on sinun syytä valita esim. kontaktitoteutus.

Tutustu aikatauluun (alla) ja valitse tämä toteutus vain siinä tapauksessa, että pääsääntöisesti itsenäinen työskentely sopii sinulle ja kurssiin sisältyvät aikataulut (aloitustapaaminen, muut Zoom-tapaamiset ja tentit) ovat sinulle sopivat.
Aloitustapaamiseen osallistuminen on erittäin tärkeää, jotta tiedät, miten kurssilla toimitaan.

Tämä toteutus sopii eri alojen opiskelijoille.

EDELTÄVÄ OSAAMINEN?

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Jos edellä mainituissa osa-alueissa on puutteita, suosittelen Ruotsin tukiopinnot -opintojakson suorittamista ennen tätä opintojaksoa.

MISSÄ JA MITEN OPISKELLAAN?

Opiskelemme Jobbsnack-digikirjaa hyödyntäen ja Moodle-oppimisympäristö meillä myös mukana kurssilla. Kirjan avulla opit viestimään ruotsiksi työpaikallasi eri tilanteissa sekä omaan alaasi liittyvää sanastoa (digikirjassa on alakohtaisia harjoituksia ja sanastoja perussanaston lisäksi). Digikirjan lyhyet videot innostavat käyttämään ruotsia työpaikalla! Tulet huomaamaan, että keskustelu ruotsiksi onnistuu hienosti yksinkertaisten esimerkkivideoiden ja runsaiden & monipuolisten harjoitusten sekä toiston kautta.

Hanki siis itsellesi digikirja ennen opintojakson alkua. Lisätietoja:

Jobbsnack-digikirja (Finn Lectura), lisätietoa:

https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/ruotsi/jobbsnack/

Jobbsnack digikirja 6 kk ONL
ISBN/GTIN: 978-951-1-39098-5
Hinta: 23,18€ alv. 0%
Hinta: 25,50€ alv. 10%

Opiskelu verkkototeutuksella edellyttää sinulta oman työskentelysi aikatauluttamista, oma-aloitteisuutta sekä vastuun ottamista omasta opiskelustasi. Opettaja toki ohjaa ja auttaa sinua tässä.

Koko kurssi on Moodlessa avoimena koko opintojakson suoritusajan eli 28.8.-19.12.2023.

Sinulla on mahdollisuus opiskella omaan tahtiisi annetun aikataulun puitteissa.

Kurssi koostuu ZOOM-tapaamisista, joissa käydään läpi Jobbsnack-kirjan teemoja järjestyksessä. Tämä auttaa sinua opiskelemaan sopivassa tahdissa. Noudata siis aikataulua opiskelusi sujuvoittamiseksi. Voit toki halutessasi työskennellä myös oman aikataulusi mukaan. Huomioi kuitenkin esim. aloitustapaaminen (pakollinen), ZOOM-tapaamiset (vapaaehtoiset, mutta suositeltavat kurssin suorittamisen kannalta), palautustehtävien päivämäärät ja tenttiaikataulut.

ZOOM-TAPAAMISET

Meillä on muutamia ZOOM-tapaamisia, joista sinun tulee osallistua vähintään viidelle (5) kerralle. ZOOM-tapaamisissa käymme yhdessä läpi Jobbsnack-digikirjan sisältöä ja sinulla on mahdollisuus harjoitella ennen kaikkea ruotsin puhumista ja saat lisäksi vinkkejä opiskeluusi.

Aikataulun ZOOM-tapaamisille näille näet alla kohdassa "Kurssin aikataulu". Tarvittaessa ZOOM-tapaamisia voidaan pitää enemmänkin.

OPINTOJAKSON TEHTÄVÄT

Jobbsnack-digikirjassa on runsaasti harjoituksia sinulle itsenäisesti tehtäväksi. Näet myös palautteen saman tien.

Opintojaksolla tuotat palautustehtävinä sekä videomuotoisia että kirjallisia tehtäviä.

Palautustehtävistä saat halutessasi palautetta ja/tai mahdollisesti korjatun version. Tarkempaa tietoa Moodlessa.

Kirjalliset palautustehtävät arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Täydennettävä. Videopalautustehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

OPINTOJAKSOLLA TARVITTAVAT VÄLINEET

Digikirja Jobbsnack. Ks. tarkemmin kohta Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus.

Web-kameran käyttöä edellytetään videotehtävissä ja suullisessa tentissä. Todistat myös tarvittaessa henkilöllisyytesi web-kameran avulla.

Sinulla tulee olla mahdollisuus tallentaa ja jakaa videotiedostoja. Joissakin tehtävissä älypuhelin riittää tai ilmainen Screencastomatic-sovellus on myös hyvä ja helppo vaihtoehto ruudunkaappausvideoiden tallentamiseen. Zoomilla tai Teamsilla voi toki tehdä videoita myös. JAMKilla tarjolla Panopto-ohjelma videoiden tekemiseen ja editoimiseen.

Tekstinkäsittelyohjelmasuositus on Word, sillä palautat kirjalliset tehtävät docx- tai rtf -muodossa. Osan tehtävistä palautat myös verkkotekstinä tai suoraan Jobbsnack-digikirjaan.

KURSSIN AIKATAULU

Moodle-kurssi aukeaa viimeistään maanantaina 28.8. klo 9.00 Käy jo silloin tutustumassa kurssin sisältöön ja kurssi-infoon. Jos jokin on epäselvää, kysy asiasta aloitus-ZOOMissamme.

Aloitus-ZOOM tiistaina 29.8. klo 16.00-17.30 -> Aloitustapaamiseen osallistuminen on erittäin tärkeää. Se käynnistää opiskelusi hyvin ja tiedät miten toimia juuri tällä toteutuksella.

1. ZOOM to 31.8. klo 16-17.30
2. ZOOM to 7.9. klo 16-17.30
3. ZOOM to 14.9. klo 16-17.30
4. ZOOM to 21.9. klo 16-17.30
5. ZOOM to 28.9. klo 16-17.30
Itsenäistä työskentelyä to 5.10. -> ks. ohjeet Moodlesta
6. ZOOM to 12.10. klo 16-17.30
Syysloma to 19.10. ei opetusta
7. ZOOM to 26.10. klo 16-17.30
8. ZOOM to 2.11. klo 16-17.30
9. ZOOM to 9.11. klo 16-17.30
10. ZOOM to 16.11. klo 16-17.30

TENTIT

Suullinen tentti:

Moodle -> Tenttiminen -> Ajanvaraus suulliseen tenttiin

Kirjallinen tentti:

JOKO

A) Live-tentti paikan päällä Jamkin pääkampuksella Jyväskylässä, Rajakatu 35 ke 22.11. klo 17.00-18.30. Luokkatila ilmoitetaan myöhemmin. Jos osallistut live-tenttiin, ilmoittaudu opettajalle maria.rautamo@jamk.fi viimeistään sunnuntaina 19.11.

TAI

B) Exam-tentti tai -tenttivierailu 13.11.-10.12. välisenä aikana. Ilmoittautuminen aukeaa ma 6.11.

2 kpl uusintamahdollisuuksia. Uusinnat tehtävä viimeistään ma 18.12.

Itsearviointi on palautettava viimeistään ma 18.12.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Käytämme opintojaksolla digikirjaa:

Jobbsnack-digikirja (Finn Lectura), lisätietoa:
https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/ruotsi/jobbsnack/

Jobbsnack digikirja 6 kk ONL
ISBN/GTIN: 978-951-1-39098-5
Hinta: 23,18€ alv. 0%
Hinta: 25,50€ alv. 10%

Halutessasi hyödynnyä lisäoppimateriaaleja, esim.
Flex-sarjan alakohtaiset oppikirjat (Finn Lectura), lisätietoa: https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/ruotsi/flex/
-> näitä löytyy kirjastoista myös

Opettaja

Maria Rautamo

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTIT

Suullinen tentti:

Moodle -> Tenttiminen -> Ajanvaraus suulliseen tenttiin

Kirjallinen tentti:

JOKO

A) Live-tentti paikan päällä Jamkin pääkampuksella Jyväskylässä, Rajakatu 35 ke 22.11. klo 17.00-18.30. Luokkatila ilmoitetaan myöhemmin. Jos osallistut live-tenttiin, ilmoittaudu opettajalle maria.rautamo@jamk.fi viimeistään sunnuntaina 19.11.

TAI

B) Exam-tentti tai -tenttivierailu 13.11.-10.12. välisenä aikana. Ilmoittautuminen aukeaa ma 6.11.

2 kpl uusintamahdollisuuksia. Uusinnat tehtävä viimeistään ma 18.12.

Itsearviointi on palautettava viimeistään ma 18.12.

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 25.08.2023

Paikkoja

12 - 30

Arviointimenetelmät

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Tutkinto-ohjelma

Musiikkipedagogi (AMK), Logistiikka (AMK), Toimintaterapeutti (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), Palveluliiketoiminta (AMK), Tiimiakatemia (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka (AMK), Kätilö (AMK), Sosionomi (AMK), Tietojenkäsittely (AMK), Konetekniikka (AMK), Rakennusmestari (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka (AMK), Liiketalous (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Maaseutuelinkeinot (AMK), Fysioterapeutti (AMK)

Toteutustapa

Verkko-opetus

Virtuaaliosuus

4 op

Opintopistemäärä

  • 4 op

Vastuuyksikkö

TA94 - Kielikeskus

JAMK InnoFlash (kontaktipetus suomeksi) (ZZPP0740-3057), 02.10.2023 – 30.11.2023, 2op — Lähiopetus +

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla luot osana tiimiä asiakaslähtöisiä ratkaisuehdotuksia työelämän aitoihin haasteisiin. Opintojakson innovointi-, suunnittelu- ja ratkaisumenetelmiä voit käyttää sekä työelämässä että myöhemmissä opinnoissasi. Future Factory -projektiopinnot perustuvat näiden menetelmien osaamiselle.

Jamk InnoFlash -opintojakson suoritettuasi tunnet käyttäjäkeskeisen suunnittelumenetelmän perusperiaatteet ja vaiheet ongelmaratkaisussa. Osaat soveltaa käyttäjäkeskeistä menetelmää ja osaat toimia menetelmän eri vaiheissa aktiivisena kehittämistiimin jäsenenä ja jakaa kehittämistiiminne työn tuloksen.  Tarkastelet kriittisesti omaa ja ryhmäsi toimintaa käyttäjäkeskeisen ongelmaratkaisun toteuttamisessa. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä ja tuet tiimin jäsenten osaamisen kehittymistä.  

Edeltävä osaaminen

-

Sisältö

Jamk InnoFlashin aikana ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Opintojakson aikana sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja.  

Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle.  

Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota. 

Arviointikriteerit

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti opintojakson suoritettuasi:

Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen
• Osaat kuvata tietolähteiden perusteella käyttäjäkeskeisen menetelmän perusperiaatteet
• Osaat rakentaa asiakastarpeeseen perustuvan ratkaisun kehittämistiimisi kanssa
• Osaat luoda konseptistanne esityksen yhdessä kehittämistiimisi kanssa

Viestintäosaaminen
• Toimit tavoitteellisesti ja tiimin työskentelyä tukien asiakaslähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Osaat esitellä konseptin toimeksiantajalle tiimisi kanssa

Oppimis- ja tiedonhallintaosaaminen; reflektio-osaaminen
• Osaat tarkastella kriittisesti omaa ja tiimisi toimintaa käyttäjälähtöisen ongelmaratkaisun tuottamisessa
• Reflektoit omaa osaamistasi ja tuet tiimisi jäsenten osaamisen kehittymistä

Opetuskieli

Suomi

Aika ja paikka

Kontaktiopetusviikko toteutetaan viikolla 45/2023, eli 6.11.2023.-10.11.2023. Tällä viikolla sinun on osallistuttava valmennukseen ja tiimityöskentelyyn joka päivä klo 8.30-16.00. Ennen kontaktiopetusviikkoa suoritat itsenäiset ennakkotehtävät, ja viikon jälkeen itsenäiset reflektointitehtävät.

Opetusmenetelmät ja ohjaus

Oppiminen tapahtuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää käyttäen. Ennen tiimityöskentelyjaksoa perehdyt menetelmään, ja tiimissä käytätte menetelmää luodessanne asiakaslähtöistä ratkaisua toimeksiantajan haasteeseen.

Opettaja

Mari Hakkarainen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali

Opettaja

Anu Pelkonen, Eetu Lehtonen, Heidi Hämäläinen-Laitinen, Antony Smal, Marjo Turunen, Mikko Keskinen, Antero Kivelä, Juha Sipilä, Mari Karjalainen, Mervi Kuustie, Jenni Ikola-Mäki, Janne Laitinen, Sameli Rinta-Hirvelä, Marika Puttonen, Mari Hakkarainen, Saara Koskinen, Jenni Koivumäki, Riku Ojanperä, Elina Fisk, Hanna-Riikka Kantelinen, Timo Puukko

Työelämäyhteydet

Opintojakson toimeksiannot tulevat yrityksiltä ja kehittämishankkeilta.

Toimipiste

Pääkampus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei järjestetä tenttiä, vaan suoritus muodostuu tehtävien tekemisestä itsenäisesti sekä tiimin jäsenenä.

Kansainvälisyys

Päivätoteutus:
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ennen tiimityöskentelyvaihetta 10 h
- Osallistuminen kontaktiopetukseen ja tehtävien tekeminen tiimin osana 40 h. Kontaktiopetus toteutetaan viikon aikana, ja silloin ei ole muuta opetusta. Kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo.
- Itsenäisesti suoritettavat tehtävät tiimityöskentelyvaiheen jälkeen 4 h

Ajoitus

02.10.2023 - 30.11.2023

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 25.08.2023

Toteutuksen valinnaiset oppimistavat

Opintojakso toteutetaan neljä kertaa vuodessa: sekä verkkototeutus että päivätoteutus kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lisäksi toteutuksissa voi olla englanninkielisiä ryhmiä.

Paikkoja

0 - 500

Tutkinto-ohjelma

Musiikkipedagogi (AMK), Logistiikka (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Toimintaterapeutti (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), Palveluliiketoiminta (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK), Tiimiakatemia (AMK), Kätilö (AMK), Sosionomi (AMK), Konetekniikka (AMK), Tietojenkäsittely (AMK), Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering, Tieto- ja viestintätekniikka (AMK), Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology, Liiketalous (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Maaseutuelinkeinot (AMK), Fysioterapeutti (AMK)

Toteutustapa

Lähiopetus

T&K-osuus

2 op

Opintopistemäärä

  • 2 op

Vastuuyksikkö

Korkeakoulupalvelut

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 17/10/2023

Views: 6244

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.